​Дискримінація за релігійними переконаннями

Дискримінація за релігійними переконаннями – розрізнення або обмеження у правах через те, що Ви сповідуєте певну релігію або є атеїстом/кою.

Законодавство України гарантує свободу совісті та віросповідання:

«Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.

Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії».

Що ми розуміємо під дискримінацією за релігійними переконаннями та якими вони можуть бути?

Вам може бути відмовлено в реалізації певного права, або обмежено в доступі до послуги через те, Ви сповідуєте певну релігію:

 • Іслам
 • Християнство
 • Юдаїзм
 • Буддизм, тощо

Поняття «релігія» також включає окремі віросповідні течії, як-от:

 • Саєнтологи
 • Свідки Ієгови
 • Мормони
 • Пастафаріанці тощо

Приклад: Вас відмовляються обслуговувати в магазині через те, що ви носите хіджаб.

Під релігійними переконаннями ми також розуміємо певні переконання в постулати віри, наприклад, в християнстві теза про те, що Ісус був сином Бога.

Ще поняття «релігійні переконання» також включає в себе інші переконання, які можуть не поділятися кожною особою, яка сповідує цю релігію, наприклад:

 • переконання, що християни повинні носити натільний хрест, як символ своєї віри;
 • переконання, що жінки-мусульманки повинні покривати голову та носити хіджаб;
 • вимога носити певні релігійні атрибути в повсякденному житті у ортодоксальних іудеїв.

Важливо пам’ятати: дискримінація також заборонена у випадках, коли у вас немає релігійних переконань та ви є атеїстом.

Існують філософські переконання та нерелігійні переконання, такі як гуманізм, атеїзм та секуляризм. Філософські переконання також повинні бути прийнятними в демократичному суспільстві та не заперечувати права інших осіб. Так, існує усталена судова практика, яка говорить про те, що такі переконання як «фашизм» або «расизм» не є філософськими переконаннями та не підпадають під захист законодавства, яке забороняє дискримінацію.